Program 2015-2019

Prinsipielle krav til styringen av Gjøvik 2015-2019.

 • Prioritere sykkel, gange og kollektivt foran bil i sentrumsområdene og Kallerudområdet
 • Redusere Rv.4-trykket på Mjøsstranda gjennom Gjøvik
 • GLT-regionen utarbeider klima-/miljø-regnskap med mål og tiltak
 • Hovedprinsipp i utbyggings- og regulerings- og plansaker: – ta vare på matjord og grøntområder
 • Etablere en ny Mjøsaksjon. Mål: ren fisk og rent vann, levende natur
 • Innføre kildesortering slik som for både privathusholdninger også for private og offentlige arbeidsplasser.
 • Verne og tilrettelegge Hovdetoppen som friluftsområde

 

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig
samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes
sunne økologiske prinsipper og fremme fred
og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige
lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser, er
en forutsetning for å nå målet.

Program for Miljøpartiet De Grønne Gjøvik 2015 -2019

Nærmiljø

Miljøpartiet De Grønne bygger på prinsipper om bærekraft, livskvalitet og medmenneskelighet. Offentlige byrom og grøntarealer er fellesrom for alle innbyggerne, og bør reflektere samfunnets felles verdier. Offentlige byrom bør derfor være gode, menneskevennlige og tilgjengelige for alle.

VI VIL:

 1. Arbeide for en levende by og grender med tilhørende samlingspunkter og grendeskoler.
 2. Jobbe for å få til gratis tilgang på markedsplasser for kortreist lokalprodusert mat, tradisjonelt håndverk og kunsthåndverk, samt idealistiske tiltak og organisasjoner.
 3. Arbeide for samlingsarenaer med fokus på bredde i alder, kjønn og kulturell identitet, for dyrking av mangfold, utveksling av ideer og trivsel.
 4. Arbeide for å få et tilgjenglig døgnåpent toalett i Gjøvik sentrum og at det blir kort vei til drikkefontener der folk samles
 5. Jobbe for at innvandrere blir integrert i lokalmiljøer
 6. Jobbe for at miljøgiftene i Mjøsa blir kartlagt og at det vurderes opprenskingstiltak. Mjøsa merkes som drikkevannskilde.
 7. Utvikle strandområdet mot Mjøsa og utrede flytting av riksveg 4.
 8. Arbeide for at nye kommunale bygg får grønne tak. Det vil si at takene må dimensjoneres slik at de tåler vegetasjon som kan ta opp regnvann. Dette gir renere luft.
 9. Jobbe for at nedbygging av matjord blir unngått i størst mulig
 10. Jobbe for å forhindre spredning av miljøgifter i vann og natur.
 11. Jobbe for bærekraftig skogsdrift, herunder skogpleie og gjenplanting.
 12. Jobbe for etablering av et boligområde der infrastruktur, energi, vanntilførsel og rensing ligger i front i forhold til økologisk tankegang.

Kommunen

Miljøpartiet De Grønne ønsker et samfunn der livskvalitet settes foran økonomisk vekst. Det er et samfunn hvor det materielle forbruket går ned, og der folk har mer tid til hverandre. Mindre forbruk fører til færre klimagassutslipp og mindre belastning av klodens ressurser. Det er bra for miljøet, men det er også bra for mennesker.

VI VIL

 1. Arbeide for at Gjøvik blir en klimanøytral kommune.
 2. Arbeide for at kommunale innkjøpsordninger tilstreber overordnede etiske retningslinjer, i første omgang ved å gjøre Gjøvik til en Fairtrade-kommune.
 3. Jobbe for en folkeavstemning om kommunesammenslåing.
 4. Jobbe for at målsetningene satt av Gjøvik kommunes energi og klimaplan følges opp.
 5. Jobbe for at kommunen tar aktivt avstand fra skatteparadiser.
 6. Jobbe for å øke tilskuddet til næringsutvikling, særlig til bærekraftige og rene næringer og for at Gjøvik og Mjøsregionen kan delta i det grønne næringsskiftet.
 7. Arbeide for at kommunene rundt Mjøsa går sammen om en ny Mjøsaksjon.

Samferdsel

Selv om De Grønne ønsker at folk skal velge sykkel, buss eller bane foran bil, har noen behov for å benytte seg av bil i perioder av livet eller enkelte dager i uken. De Grønne ønsker å legge til rette for bilkollektiv slik at flere kan dele på færre biler.
VI VIL

 1. Jobbe for tilrettelegging for bilkollektiv i Gjøvik.
 2. Arbeide for at bybussene skal fylle de behov folk har og at buss og tog blir koordinert.
 3. Tilrettelegge for effektiv busstransport for pendlere og enkel tilgang til gratis pendlerparkering.
 4. Jobbe for at taxitilbudet «Hjem for en 50-lapp» i helgene kommer i gang igjen.
 5. Jobbe for å få en helhetlig plan for gang og sykkelveier.
 6. Etablere flere utsalgssteder for busskort.
 7. Legge en plan for hvor det bør være flere ladepunkter for elbiler.

Helse og friluftsliv

De Grønne ser helsepolitikken i sammenheng med andre politikkområder. Det er viktig å legge vekt på å fremme god helse og forebygge sykdom også ved å redusere forurensning, fremme sunn mat og legge til rette for daglig mosjon.

VI VIL:

 1. Tilrettelegge for kultur og natur gjennom hele livsløpet, i helse og omsorg, og skole og barnehage. Barnehagene må få et større uteareal med utfordrende terreng som stimulerer motorisk utvikling. Skolene bør få skolehager.
 2. At helse- og omsorgstjenester tilpasses individets behov og egenverdi. At alle kommunale institusjoner skal tilby sunn, kortreist og økologisk mat. At offentlige kantiner tilbyr vegetarisk mat.
  Tilrettelegge for en aktiv og bredspektret bruk av helsefremmende tiltak.
 3. Arbeide for at Hovdetoppen blir bevart som friareal og at det tilrettelegges for tur og kultur. Kommunen må sørge for søppeltømming.
 4. Sikre og styrke Frivilligsentralen, Frisklivssentralen, Incestsenteret, Ungdomshuset, Monsterbedriften, Allhuset og Krisesenteret, samt opprette et Alternativ til Vold tilbud.
 5. Oppruste Bassengparken med grillplasser og toalett.
 6. Arbeide for universiell utforming av alle kommunale bygg.
 7. Påvirke til at serveringsteder og kulturtilbud blir tilgjenglige for alle.
 8. Arbeide for at funksjonshemmede på lik linje med andre får bestemme hvor de skal bo og ha et arbeid å gå til.

Dyrevelferd

Dyr har egenverdi og må respekteres. Vi mener forskrifter for dyrehold må skjerpes i tråd med norsk dyrevelferdslov.

VI VIL:

 1. Arbeide for god dyrevelferd i kommunen.
 2. Arbeide for kortreist og bærekraftig fôrforsyning.